Donate
[wpml_language_selector_widget]

Planul de învăţământ

Cursurile acestei şcoli acoperă următoarele patru domenii de studii:

 1. Teologie biblică
 2. Teologie dogmatică
 3. Teologie practică
 4. Teologie istorică

Fiecare dintre cele patru domenii de studii formează o unitate de bază care îşi propune să conducă spre studii suplimentare şi mai detaliate.

OBIECTIVELE PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Scopul principal al acestor studii este de a-i oferi studentului cunoştinţe biblice generale pe baza cărora să poată activa în contextul unui pionierat misionar sau de slujire în biserica locală. Se doreşte ca, mai târziu, absolventul cursului să poată sluji biserica locală sau s-o păstorească atunci când ea este născută ca rezultat al lucrării sale.

Planul de învăţământ urmăreşte să formeze o atitudine de respect şi ascultare faţă de Cuvântul Scripturii. De aceea, planul de învăţământ este structurat în aşa fel încât cele patru domenii majore de studiu să cunoască:

 • o ordine progresivă şi succesivă
 • o interdependenţă a subiectelor studiate

La sfârşitul unui an de studiu, fiecare student trebuie:

 • să înţeleagă Biblia ca un întreg, recunoscând centralitatea crucii lui Cristos şi interdependenţa Vechiului şi Noului Testament.
 • să înţeleagă modul în care sunt prezentate doctrinele în Scriptură.
 • să folosească şi să aplice un model echilibrat de interpretare al textelor biblice.
 • să identifice şi să dezvolte principii personale bazate pe Biblie cu privire la evanghelizare, misiune şi slujire în biserica locală.
 • să deprindă disciplina creşterii şi dezvoltării spirituale personale.

 

STRUCTURA PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Comentarii generale

Se impune ca toţi studenţii care s-au înscris la acest curs să aibă convingerea că toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, că este inerantă în manuscrisele ei originare şi are autoritatea supremă şi finală în materie de credinţă şi trăire creştină.

Cele mai multe subiecte vor avea o abordare generală – comprehensivă şi totuşi deschisă pentru studii mai detaliate, în cazul în care studentul doreşte ulterior acest lucru.

Scopul programului este să coreleze cele patru domenii de studiu ale planului de învăţământ pentru a oferi o perspectivă integrată a materiilor studiate şi nu o colecţie de studii izolate.

Pentru a putea acoperi corespunzător fiecare curs şi pentru a oferi studenţilor oportunitatea să aplice materialul învăţat în contextul slujirii în biserica locală se vor încuraja lucrările scrise la finalizarea fiecărui curs. Ori de câte ori va fi posibil, cursurile predate vor fi însoţite de bibliografie în limba română.

Facilităţi asigurate studentului

Studentul va putea audia cursurile predate la clasă pe toată durata programului. Prezenţa la cursuri este obligatorie.

Prin intermediul Editurii Făclia, şi în colaborare cu aceasta, studentului i se va pune la dispoziţie o pagină web cu adresa http://www.emanuel.ro/despre-stpe, unde vor fi postate online toate informaţiile necesare pentru buna desfăşurare a acestui program. De pe pagina de pornire, studentul va trebui să acceseze „Biblioteca Făclia” unde vor apărea, în format electronic, toate materialele bibliografice necesare studiului individual. Pe baza unei taxe anuale de înscriere la această bibliotecă, plătită la începutul fiecărui an academic, studentul va avea acces nelimitat la toate materialele bibliografice recomandate pentru fiecare curs pe parcursul anului academic. Studentul care a efectuat plata online a acestui abonament se va putea loga la această bibliotecă pe baza unei adrese de e-mail şi o parolă, alese de el însuşi. Organizatorii acestui program vor fi responsabili pentru uploadarea tuturor acestor materiale. Orice alte materiale tipărite (cărţi din bibliografia recomandată) vor putea fi cumpărate de la Editura Făclia sau de la Editura Universităţii Emanuel la preţuri special reduse pentru studenţii acestei şcoli. Parcurgerea bibliografiei recomandate este obligatorie pentru finalizarea cu succes a studiilor.

Această platformă online are următoarele avantaje:

 • lecturarea materialului online fără nevoia de a mai cumpăra cărţile tipărite. Accesarea online a materialelor bibliografice necesare pentru finalizarea cursurilor dă studentului posibilitatea de a lucra de acasă şi, prin urmare, de a nu se mai deplasa la biblioteca universităţii sau la alte biblioteci. Astfel timpul individual de studiu al studentului poate fi folosit cu eficienţă şi flexibilitate maximă.
 • posibilitatea de a face note online pe marginea paginii lecturate
 • salvarea acestor note şi accesarea lor la următoarea sesiune de studiu online
 • copierea acestor note şi folosirea lor într-un program Word de editare a lucrărilor scrise
 • folosirea unor instrumente de studiu precum „highlight text”, „bookmark” şi vizualizarea studiului în două moduri.
 • posibilitatea de a lista anumite pagini din materialul lecturat online, dacă studentul doreşte acest lucru.

Programul orelor se va desfăşura după un orar stabilit pe întreg anul de studiu, în felul acesta studentul are posibilitatea de a-şi organiza eficient timpul pentru a frecventa cursurile.

CURSURILE CUPRINSE ÎN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

TEOLOGIE BIBLICĂ

 • Introducere în Noul Testament – modul 1&2 (Lector univ. dr. Dinu Moga / Dr. Robert Strivens)
 • Introducere în Vechiul Testament – modul 1&2 (Conf. univ. dr. Aurelian Botică)
 • Studiu biblic și hermeneutică biblică – 1 modul (Prof. univ. dr. Marius Cruceru)

TEOLOGIE DOGMATICĂ

 • Studiul doctrinei despre Dumnezeu şi revelaţie – 1 modul (Prof. univ. dr. Paul Negruţ / Drd. Viorel Ile)
 • Studiul doctrinei despre Cristos şi Duhul Sfânt – 1 modul (Lector univ. dr. Dinu Moga)
 • Studiul doctrinei despre om şi mântuire – 1 modul (Lector univ. dr. Dinu Moga)
 • Studiul doctrinei despre Biserică şi vremurile de pe urmă – 1 modul (Prof. univ. dr. Paul Negruţ / Drd. Viorel Ile)
 • Apologetică – 1 modul (Lector univ. dr. Adrian Giorgiov)

TEOLOGIE PRACTICĂ

 • Spiritualitate şi viaţă creştină – 1 modul (Lector univ. dr. Adrian Giorgiov / Pastor Ilie Ţundrea)
 • Etică – 1 modul (Prof. univ. dr. Paul Negruţ)
 • Homiletică – 1 modul (Lector univ. dr. Ilie Soriţău)
 • Evanghelizare și misiune – 1 modul (Lector univ. dr. Ilie Soriţău / Prof. univ. dr. Hamilton Moore)
 • Teologie pastorală – 1 modul (Lector univ. dr. Adrian Giorgiov / Pastor Ilie Ţundrea)
 • Practică eclesială – 1 modul (Lector univ. dr. Adrian Giorgiov / Pastor Ilie Țundrea)

TEOLOGIE ISTORICĂ

 • Istoria baptiştilor – 1 modul (Lector univ. dr. Dinu Moga)
 • Teologia Reformei – 1 modul (Prof. univ. dr. Corneliu Simuţ)

 

SCURTĂ PREZENTARE A CURSURILOR

Generalităţi

Studierea acestor discipline urmăreşte să demonstreze că doctrinele de bază au suport biblic şi sunt prezentate în întreaga Scriptură. Ele sunt parte a revelaţiei speciale a lui Dumnezeu pentru poporul Lui şi a revelaţiei generale pentru întreaga omenire.

1. TEOLOGIE BIBLICĂ

a. Introducere în Noul Testament

Subiecte principale:

 • cronologia scrierilor şi a evenimentelor principale ale Noului Testament
 • diferite tipuri de scrieri ale Noului Testament (ex. narative, doctrinare etc.). Menţionarea importanţei hermeneutice a acestor scrieri
 • prezetarea generală a fiecărei cărţi şi formularea unei fraze care să descrie scopul şi tema cărţii

b. Introducere în Vechiul Testament

Subiecte principale:

 • cronologia Vechiului Testament
 • diferite tipuri de scrieri ale Vechiului Testament (ex. istorice, poetice, profetice etc.). Menţionarea importanţei hermeneutice a acestor scrieri
 • prezentarea generală a doctrinelor fiecărei cărţi şi formularea unei fraze care să descrie scopul şi tema cărţii

c. Studiu biblic și hermeneutică biblică

Subiecte principale:

 • acest studiu urmăreşte să îl ajute pe student să-şi însuşească şi să menţină deprinderi sănătoase de studiu şi o abordare sistematică a interpretării biblice.
 • de fiecare dată, principiile vor fi sprijinite cu texte biblice şi se va încuraja aplicarea lor în practică, făcându-se referiri specifice la Isaia, Filipeni şi Iacov.
 • se vor lua în considerare aspecte istorice, geografice, gramaticale şi culturale ale textului.
 • se vor face referiri la principii hermeneutice pentru diferite tipuri de scrieri biblice (ex. pildă, poezie).

2. TEOLOGIE DOGMATICĂ

a. Studiul doctrinei despre Dumnezeu şi revelaţie

Subiecte principale:

 • fiinţa lui Dumnezeu – Duh, desăvârşit, Personal.
 • atributele lui Dumnezeu

(l) netransmisibile: infinit, neschimbător, independent, omnipotent, omniscient, omniprezent, suveran, sfânt, drept.

(2) transmisibile: iubitor, milos, îndelung-rabdător, credincios.

 • diferitele nume ale lui Dumnezeu.
 • Trinitatea – conceptul trinitar – dovezi textuale
 • lucrările distincte ale Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt
 • modul de revelare a lui Dumnezeu
 • scopul revelaţiei

b. Studiul doctrinei despre Cristos şi Duhul Sfânt

Subiecte principale:

 • Persoana lui Cristos
 • lucrarea Sa de ispăşire
 • învierea şi înălţarea
 • cele trei slujbe ale lui Cristos ca profet, preot şi împărat
 • lucrarea specifică a Duhului Sfânt

c. Studiul doctrinei despre om şi mântuire

Subiecte principale:

 • originea sufletului – discutarea părerilor pre-existenţialiste, traducianiste şi creaţioniste
 • omul după chipul şi asemănarea lui Dumezeu
 • omul în starea de păcat; păcatul originar, vinovăţia şi pângărirea aduse de păcat – identificarea păcatului şi a consecinţelor sale
 • omul şi legământul harului; promisiunile legământului, cerinţele lui, caracteristicile lui
 • studiu cu referire specifică la doctrina mântuirii şi a justificării.
 • importanţa temelor biblice despre ispăşire, Miel, substituire, pocăinţă, convertire, sfinţire
 • Justificarea – abordarea Vechiului Testament, credinţă în promisiune; abordarea Noului Testament, credinţă în împlinirea promisiunii
 • studiu cu referire specifică la justificarea prin credinţă fără faptele legii

d. Studiul doctrinei despre Biserică şi vremurile de pe urmă

Subiecte principale:

 • identitatea Bisericii în planul lui Dumnezeu
 • Biserica, „popor al lui Dunnezeu” (laos Theo) în VT. – referire la Fapte 7:38
 • discutarea celor 7 metafore care conturează profilul Bisericii şi fac legătura între Biserica universală şi cea locală
 • Biserica nou-testamentală – forma şi funcţia ei
 • Biserica – glorificată şi triumfătoare
 • întoarcerea lui Cristos
 • Mileniul
 • judecata finală şi pedeapsa eternă
 • Cer şi pământ nou

e. Apologetică

Subiecte principale:

 • o secţiune destinată să-l ajute pe student să prezinte o apărare sistematică a originii şi autorităţii divine a doctrinelor care compun credinţa creştină
 • existenţa lui Dumnezeu – argumente din creaţie, natura omului, cursul istoriei umane
 • autoritatea şi adevărul absolut al Scripturii – referiri la studiile anterioare despre inspiraţie, revelaţie şi iluminare.
 • Cristos ca „Dumnezeu întrupat”
 • Învierea

3. TEOLOGIE PRACTICĂ

a. Spiritualitate şi viaţă creştină

Subiecte principale:

 • definirea şi deosebirea spiritualităţii creştine de alte forme de spiritualitate
 • cunoaşterea şi îndepărtarea cauzelor care degenerează spiritualitatea biblică
 • înţelegerea procesului de creştere spirituală, care este responsabilitatea creştinului în acest proces, cât şi rolul lui Dumnezeu pentru a avea loc acest proces
 • cunoaşterea darului spiritual, cum să-l descopere în viaţa lui şi cum să-l folosească
 • explicarea modului în care contribuie părtăşia cu Dumnezeu prin Cuvânt şi rugăciune la maturizarea creştinului
 • prezentarea unor principii şi învăţarea folosirii lor pentru luarea unor decizii înţelepte

b. Etică

Subiecte principale:

 • începând cu conceptul fundamental al importanţei pe care o are „umblarea personală” a creştinului în lume şi în viaţa de familie, acest curs este conceput să stabilească principii biblice care să ţină cont de problemele curente de etică şi morală.
 • se întrevede ca acest curs să permită iniţierea unor discuţii deschise
 • studii în epistolele pastorale care să stabilească principii ale adevărului biblic

c. Homiletică

Subiecte principale:

 • se începe cu un studiu de bază al principiilor comunicării, urmărindu-se dezvoltarea elementelor de bază în folosirea vocii, comportamentul la amvon, organizarea materialului.
 • aceste deprinderi se vor fixa prin pregătirea şi expunerea în clasă a unor scurte predici.

d. Misiologie

Subiecte principale:

 • materialul cursului va analiza Faptele Apostolilor si Epistolele Pauline
 • strategia folosită de Pavel pentru răspândirea Evangheliei
 • locul „chemării macedoniene”
 • răspundere faţă de Biserica locală
 • principiul „conlucrării cu Dumnezeu”
 • comparaţie între metodele lui Pavel şi metodele de misiune din secolul al XXI-lea.
 • acţiuni sociale şi răspândirea Evangheliei
 • o analiză a bazei biblice şi a conceptului de misiune
 • Tatăl este „Cel ce trimite”, iar Fiul este „Cel trimis în lume”
 • Biserica Noului Testament este „cea care trimite”, iar „organizarea” bisericii este făcută ca să sprijine „proclamarea”
 • chemarea ucenicilor; trimiterea lor; învăţătura care le-a fost dată în perioada de retragere; cum Se ocupă lsus de punctele lor slabe sau tari
 • trimiterea lor şi lucrarea ulterioară

e. Evanghelizare

Subiecte principale:

 • evanghelizarea din perspectiva bisericii nou testamentale – accent pe mesaj, metodă şi motive
 • facerea ucenicilor, importanţa studierii Cuvântului, a părtăşiei spirituale, a slujirii.
 • Slujirea în biserica locală: caracterul slujitorului, metode biblice de slujire, dezvoltarea darului spiritual.
 • evanghelizarea şi Biserica locală – pasivă (ex. ca „stil de viaţă”), re-activă şi pro-activă
 • locul acţiunii sociale
 • evanghelizarea între grupuri specifice – ex. copii, bătrâni etc.
 • ucenicizarea şi alte programe de formare a noilor credincioşi

f. Teologie pastorală

Subiecte principale:

 • dezvoltarea unei perspective biblice asupra slujbei pastorale
 • dezvoltarea şi implementarea unei filosofii biblice de conducere în Biserica locală
 • dezvoltarea unei vieţi de familie guvernate de principiile biblice atât la nivelul familiei pastorului, cât şi al familiilor din biserica locală.
 • mobilizarea de către pastor a membrilor bisericii locale la edificare biblică holistă (transformatoare)
 • dezvoltarea unei gândiri etice biblice şi trăirea cu consecvenţă în viaţa de fiecare zi.
 • dezvoltarea şi însuşirea unor principii şi practici biblice în acordarea consilierii pastorale.

4. TEOLOGIE ISTORICĂ

a. Istoria baptiştilor

Subiecte principale:

 • începuturile credinţei baptiste în lume
 • influenţa bisericilor germane asupra creştinismului baptist din Bucureşti
 • aspectele misionare ale mişcării baptiste din România
 • baptiştii români din diaspora
 • prigoanele lansate împotriva baptiştilor
 • organizarea confesională şi liturghia baptistă primară
 • literatura şi şcolile cultului baptist din România

b. Telogia Reformei

Subiecte principale:

 • Contextul istoric al Reformei Protestante din secolul al XVI-lea
 • Cauzele Reformei, scopul Reformei
 • Cele 5 sola ale Reformei
 • Prezentarea marilor reformatori şi lucrarea lor: Marthin Luther, Jean Calvin, John Knox, Huldrych Zwingli
 •  

 

REPARTIZAREA CURSURILOR PE CELE 2 SEMESTE DINTR-UN AN DE STUDIU

SEMESTRUL 1 – octombrie – ianuarie

Introducere în Vechiul Testament (1)

Introducere în Noul Testament (1)

Studiu biblic și hermeneutică biblică

Doctrina despre Dumnezeu şi revelaţie

Doctrina despre Cristos şi Duhul Sfânt

Spiritualitate şi viaţă creştină

Evanghelizare și misiune

Homiletică

Practică eclesială

SEMESTRUL 2 – februarie – iunie

Introducere în Vechiul Testament (2)

Introducere în Noul Testament (2)

Doctrina despre om şi mântuire

Doctrina despre Biserică şi vremurile de pe urmă

Etică

Istoria baptiştilor

Teologie pastorală