Donate
[wpml_language_selector_widget]

Eliberare acte de studii

Eliberarea actelor de studii se face pe bază de planificare la nr. de telefon 0359-405603 sau la adresa de e-mail: secretariat[at]emanuel.ro, de luni până vineri, între orele 11-14, biroul Secretariat etajul I.

Actele de studii, pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor, se eliberează în termen de cel mult 12 luni de la data promovării. Până la eliberarea actelor de studii, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, o adeverinţă privind finalizarea studiilor, al cărei termen de valabilitate este de maximum 12 luni de la promovarea examenului. Adeverința privind finalizarea studiilor conferă titularului aceleași drepturi legale ca și actul de studii.

Actele de studii se eliberează personal titularului. În situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe baza unei procuri autentificată la notariat/ împuternicire avocațială în copie certificată conform cu originalul, în care se menționează în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica actul de studii respectiv.

 

În cazul cetățenilor români sau străini cu domiciliul/reședința în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată, conform convențiilor internaționale, de către autoritățile competente din țara respectivă. Aceasta se depune în original, fiind însoțită de traducere legalizată. Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/consulului nu trebuie apostilate/supralegalizate. În cazul în care, ulterior absolvirii, a survenit o schimbare a numelui, titularul actului de studii va specifica în procură numele avut în timpul studiilor.

Actul de studii se eliberează titularului/împuternicitului după verificarea de către titular/împuternicit a datelor înscrise în acesta, pe baza prezentării documentului de identitate (carte de identitate sau pașaport valabile). Titularul semnează pentru primire în toate locurile prevăzute pentru semnătura titularului. Împuternicitul semnează pentru primire în toate locurile prevăzute pentru semnătura titularului, mai puțin pe actul de studii.

Eliberarea adeverințelor de autenticitate a actelor de studii. Adeverința de autenticitate certifică autenticitatea, valabilitatea și corectitudinea înscrisurilor din actul de studii și supliment/foaie matricolă. Absolvenții care solicită adeverințe de autenticitate a actelor de studii vor depune o cerere pentru eliberarea adeverinței (model Anexa 2), însoțită de copii simple ale actelor. Termenul pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate a actelor de studii este de cinci zile lucrătoare de la data depunerii documentelor. Adeverinţa de autenticitate se eliberează titularului sau împuternicitului acestuia.

Descrierea cursurilor (programa analitică) se eliberează titularului sau împuternicitului acestuia, fără a fi necesară prezentarea unei procuri notariale. Titularul va depune o solicitare scrisă, însoțită de dovada plății taxei, la Decanatul facultății absolvite. Termenul pentru eliberarea descrierii cursurilor este de 30 de zile de la data depunerii documentelor.

Metodologia eliberării actelor de studiu poate fi vizualizată și descărcată AICI.